Accepted Papers


The final program is available (.pdf)

 1. Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri’nde Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimine Ne Oldu?
 2. Eğitim Fakültelerinde Bilgi ve İletisim Teknolojileri Göstergelerinin Belirlenmesi
 3. Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu Perspektifinde Eğitim ve Ekonomi Arasındaki İlişki
 4. Problemli İnternet Kullanımı: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Çok Yönlü bir İnceleme
 5. Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Konusundaki Değişimleri
 6. Perceptions of Efl Primary School Teachers Towards Call, “İlköğretim Okullarındaki İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine Karşı Algıları”
 7. Bilgisayar Derslerinde Karma Öğrenme Yaklaşımı
 8. An Investigation of Pre-Service Science Teachers’ views about their Technical and Pedagogical Skills in the use of Ict
 9. Perceptions of Pre-Service Science Teachers about the use of Information and Communications Technology (Ict) in Education
 10. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okur-Yazarlıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Erzincan Örneği
 11. Effect of Full Version and Edited Video-Cases on Volleyball Game Set Analysis Skills
 12. Türkçe Yazılım Editörlerinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkileri Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
 13. The Influence of Ict-Enhanced Learning Environments on Students’ Critical Thinking Skills
 14. Some Aspects of Ict and E-Learnig in Romania
 15. Beyond the Template, an Award-Winning Design Approach for Blended and Online Courses
 16. Techniques, Tools and Technologies for Designing Effective Blended and Online Instruction
 17. Böte Öğrencilerinin Tercih Aşamasındaki ve Sonrasındaki Mesleki Beklentilerinin Belirlenmesi
 18. The Effect of Project Based Learning on College Students’ Intrinsic Motivation
 19. Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması
 20. The Roles of Online Instructor in Text-Based Synchronous Chat Sessions
 21. Bilgi Aramada Bilişsel Stillerin Etkisi
 22. Pre-Service Teachers’ Views about Case-Based Learning Packages related with Teaching Profession
 23. Ortaöğretim Matematik Dersinde İnteraktif Tahta Kullanarak Yapılan bir Bilinmeyenli Denklem Çözümünün Öğrenme Üzerindeki Etkisi
 24. The Effects of Computer Assisted Language Learning on Turkish Learners’ Grammar and Listening Performance
 25. Biyoloji Öğretmenlerinin Farklı Bilgisayar Uygulamalarını Öğretimde Kullanma Sıklıkları
 26. Kuzey Kıbrıs’da İlköğretim İkinci Kademedeki Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Yeterliliği ve Okullardaki Altyapı Sorunları
 27. Designing a Learning Environment for Developing Hearing Disabled People’s Skills in Using Suffixes in Turkish Language
 28. Effect of Problem Posing Method in Mathematic Education with Computer Assisted Pictures on Student Success and Attitudes
 29. An Application of Learning Objects Model to Social Sciences and the Humanities: Kaynakca.Info
 30. Karadeniz Tecnical University (Ktü) Lecturer’s Opinions and Abilities about Distance Learning
 31. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutumları
 32. Investigation of Effects of a Computer Manipulative on Students’ Achievements and Attitudes
 33. Böte Bölümü Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Sosyal İlişkileri ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 34. Ağ Toplumunda Öğrenme Araçları
 35. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bit Kullanımlarının, Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına Etkilerinin İncelenmesi
 36. An Application for Computer Aided Design of Card Stunt Shows
 37. Programlama Eğitiminde Robot Kullanımı
 38. Parmaklar Klavyede, Peki ya Zihinler Nerede? E-Öğrenmede Etkileşim
 39. Views of Preservice Computer Teachers Regarding Teaching Profession
 40. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenmeye İlişkin Algıları
 41. Öğretmen Adaylarına Göre Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim ve Eğitim Fakültesinde Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları ve Performans Göstergelerinin Uygulanması
 42. Active Learning as a Strategy for Lifelong Learning: A Case from Biology
 43. Visual Imagination of “Computer Education and Instructional Technology” Preservice Teachers
 44. Implementing Constructivist Approach into Online Course Designs at Emu Distance Education Institute
 45. Action Plan on Communication Practices: Tutors’ Roles at Emu Distance Education Institute
 46. İnternete Dayalı Önlisans Programlarının Web Siteleri Bağlamında Değerlendirilmesi
 47. M-Öğrenme Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 48. Do 4th to 8th Grade Students Ready to Use Call Software – Dyned in Esl Classes?
 49. An Identification of Underlying Reasons for Preservice Teachers’ Cheating
 50. Constructive Teaching Technology and Perspektives of Nanopsycopedagogy
 51. E-Öğrenmede Sohbete Katılım ve Ödev Göndermenin Akademik Başarıya Etkisi
 52. Research on the Usage Level of the Alternative Assessment Methods of the Informatics Technologies Teachers
 53. Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Bilişim Teknolojileri Dersindeki Kullanım Etkileri
 54. Information Systems for Arranging Graduate Education
 55. İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Sınav Modülü
 56. The Power of Web 2.0 Technologies: Building a Transformative Framework in Distance Education
 57. Problem Solving Approach in Online Learning
 58. Mobil 3g Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimde Kullanımı
 59. Implementation of a Web Content Management System for the Students’ Club Works
 60. Effects of Presentation Timing of Supportive Information and Sequencing of Problems in Complex Cognitive Task Practice for Novice Learners
 61. Web Sitesi Menülerinin Kart Sıralama Yöntemi ile Düzenlenmesi
 62. Laboratuvar Uygulamasında Moodle Ögrenme Yönetim Sistemi Kullanımında Karşılaşılan Problemler, Tecrübeler ve Çözüm Önerileri
 63. Perceptions of Teachers, Teacher Candidates and Students
 64. Are We Succeeded in Creating “Problem Solvers” through Computer Programming Courses
 65. 40 Yaş Üstü Yetişkinlere Yönelik Bilgisayar Eğitimi
 66. Bilgi İnşası ve Epistemik Boyutu: Bilgi Teknolojileri Epistemik İnanışları ve Derse Bakışı Nasıl Etkiliyor?
 67. The Usability Analysis of a “Web Based Assessment Tool” in Higher Education
 68. Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Derslerinde Araç-Gereç Kullanma Düzeylerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
 69. Interaction Between Computer and Education of Engineering
 70. “Lights” in Abstracts
 71. Ict Usage in Faculty of Education: Trnc Case
 72. The Effects of the Activity Awareness Support Tool on the Learners’ Interactions
 73. Öğrenme Nesnelerine Dayalı İçerik Geliştirme Sistemi Tasarımı
 74. Policy Matters in Integrating Ict at Faculty Level: A Case Study
 75. Eğitimde Ağ Günlüğü Uygulamaları: İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinden Örnekler
 76. Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Konularını Öğrenme ve Uygulamada Yapılandırmacı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi: “Eser Analizi”
 77. Using Technology in the Teaching Linear Algebra
 78. At What Stage are the Secondary School English Teachers in Technology Integration Process?
 79. Effects of an Educational Game Development Course on Pre-Service Teachers’ Concerns about the use of Computer Games in the Classroom
 80. What Technology, Science and Society Means for Instructional Technologists: Exploring the Relationship among Technology, Science, and Society
 81. How do Instructors in Faculty of Education Design their Undergraduate Courses?
 82. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
 83. An Indispensable Contributor to Effective Time Management in Class: Remote Presenter
 84. Yaygın Eğitimde Bilgisayar Eğitimi Programlarının Uzaktan Destekleyici Eğitimle Verilmesine Dair Örnek Uygulama
 85. Stages of Developing Teacher Videocases for Learning Technology Integration: “Technology Integration into Mathematics Education” Project
 86. Bilgi Teknoloji Sınıflarının Kullanilabilirliğinin Değerlendirilmesi
 87. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri (Saü Örneği)
 88. Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına ilişkin Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
 89. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Eğitim Yazılımı Geliştirme Öz-Yeterlik Algıları
 90. Perspectives of Teachers and Administrators on the use of E-School System at Schools
 91. Proje Tabanlı Öğrenme: Bir Ptö Etkinliği Olarak Podcast Hazırlama
 92. Uzaktan Eğitim Web Sitesinin Kullanılabilirlik Düzeyi (Sakarya Üniversitesi Örneği)
 93. Revolution on the Web Based Educational Technologies: Semantic Web
 94. Öğrencilerin Sanal ve Fiziksel Manipülatiflere Yönelik Tercihleri
 95. Bilgisayar Oyunlarının Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
 96. Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknoloji
 97. Özel Eğitim Merkezlerinde Teknolojik Altyapı Sorunları ve Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyi
 98. Öğrenci Katılımı ve Görüşleri Açısından Blog Kullanımının İncelenmesi: Sınıf Blogu ile Grup Blogları
 99. Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri
 100. Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Değerlendirme Süreci ve Bit Entegrasyonu
 101. The Most Preferred Free E-Mail Service used by Students
 102. Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Öğretmenlik Kariyerlerinde İşbirlikli Öğrenmeyi Kullanmalarına Yönelik Görüşleri
 103. Araştırma Grupları için Ortak Çalışma Alanı olarak Viki Kullanımı
 104. Öğrenme Etkinlik Yönetim Sistemi (Lams) ve Türkçe’ye Çeviri Çalışması
 105. Bilgisayar Ortamında Nöropsikolojik Testler: Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi
 106. 3g Teknolojisi ile Geliştirilmiş M-Öğrenme Ortamları Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
 107. Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Derslerde Eğitim Yazılımlarının Kullanımı
 108. Bilgi Yönetimi İçin bir Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirilmesi
 109. Çokluortamın Bilgisayar Programlama Başarısı Üzerine Etkisi
 110. Reliability and Validity of the Psychometric Properties of the Turkish Version of the Weblei
 111. Uzaktan Eğitimde Psikososyal Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi
 112. Kavram Öğretiminde İçerik Geliştirme Yazarlığı için Üstverilerin Belirlenmesi